Apowersoft Video Download Capture Ansvarsfriskrivning

Detta avtal består av två delar, nämligen "Apowersoft Video Download Capture Licensavtal" och "Ansvarsfriskrivning". Läs igenom avtalet noggrant innan du installerar Video Download Capture. Om du har installerat det betyder det att du godkänner avtalet.

Licensavtal för slutanvändare

1. Programvarulicensavtal

I denna licens betyder "Produkten" programvaruprodukten "Video Download Capture". Denna licens är ett juridiskt avtal mellan dig och Video Download Capture. Genom att fortsätta installera Produkten, och med tanke på din användning av Produkten, anses du vara överens om att vara bunden av villkoren i denna Licens. Video Download Capture tillåter dig att använda produkten endast i enlighet med villkoren i denna Licens och dina rättigheter enligt denna Licens upphör automatiskt utan föregående meddelande, om du inte följer villkoren i denna Licens.

2. Produktlicens

Med hänsyn till att du godkänner att följa villkoren i denna Licens och under förutsättning att du överensstämmer med villkoren i denna Licens beviljar Video Download Capture dig en icke-exklusiv, icke-överförbar Licens för att använda produkten till följande ändamål och i på följande sätt. Du får:

1. Installera och använda Produkten för personlig, pedagogisk (ideell) användning. I dessa fall får du rätt att använda och göra ett obegränsat antal kopior av denna programvara.

Du får ej:

 • Använda Produkten för kommersiella ändamål.
 • Ta bort eventuella proprietära meddelanden eller etiketter från Produkten.
 • Dekonstruera, dekompilera, demontera eller göra derivatverk baserade på Produkten (förutom och endast i den mån sådan verksamhet uttryckligen är tillåten enligt gällande lag trots denna begränsning).
 • Hyra ut, leasa, sublicensera eller tilldela Produkten eller en kopia av den, inklusive eventuell relaterad dokumentation.

Video Download Capture får:

 • Visa annonser i Produkten.
 • Samla annonsstatistik (antal annonsvisningar, klick, annonsstängningar) på ett personligt identifierbart sätt. Se vår Integritetspolicy för mer detaljerad information.

3. Ytterligare Villkor för Företag

När du licensierar Produkten som ett företag och inte som konsument ska denna licens träda i kraft mellan Video Download Capture och dig som en affärsenhet och du ska vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att Produkten körs på rätt sätt av dina anställda och personal.

4. Immateriella Rättigheter

Produkten är immateriell egendom till Video Download Capture och är skyddad enligt lag. Du bekräftar att alla immateriella rättigheter i Produkten var som helst i världen tillhör Video Download Capture, licensieras (ej säljs) till dig, och att du inte har några rättigheter i eller till Produkten annan än den rätt att använda den i enlighet med villkoren i denna licens.

5. Garantivillkor

DENNA PRODUKT OCH EVENTUELLA RELATERADE DOKUMENTATION LEVERAS "SOM DE ÄR" UTAN GARANTI AV NÅGON SORT, UTTRYCKLIGT ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, DE UNDERFÖRSTÅDA GARANTIERNA ELLER SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE ELLER ICKE-INTRÅNG. ALLA RISKER SOM KOMMER FRÅN ANVÄNDNING ELLER PRESTANDA AV PRODUKTEN LIGGER HOS DIG.

6. Ansvarsbegränsning

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ÄR Video Download Capture ANSVARIG FÖR NÅGRA SPECIELLA, INDIREKTA ELLER FÖLJD SKADOR (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, FÖRLUST AV VINST, AVBROTT, FÖRLUST AV AFFÄRSINFORMATION ELLER ANNAN PENNINGFÖRLUST) TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGAN TILL ANVÄNDNING AV PRODUKTEN.

7. Allmänt

Uppdateringar kan licensieras till dig av Video Download Capture med ytterligare eller olika villkor, men Video Download Capture är inte skyldig att tillhandahålla uppdateringar. Denna Licens är hela avtalet mellan dig och oss och ersätter eventuella tidigare representationer, åtaganden eller reklam i relaterade till Produkten och du godkänner att när du har ingått denna Licens har du inte förlitat dig på något uttalande, representation, reklam, försäkring eller garanti (oavsett om det är försumligt eller oskyldigt) annat än vad som uttryckligen anges i denna Licens. Dessa villkor kan ändras utan föregående meddelande. Besök vår webbplats www.apowersoft.com och ladda ner programvara för att få det senaste Licensavtalet för Slutanvändare.

Insamling av statistik

Vi har många funktioner och förbättringar att arbeta med. Hjälp oss att prioritera dem alla genom att tillåta programvaran Video Download Capture att skicka anonyma kraschrapporter och användarstatistik. Vid användarens tillstånd körs tjänsten när du är online och väljer den lämpligaste tiden att skicka rapporter när våra servrar inte är överbelastade.

Rapporter om användarstatistik innehåller information om vanligaste uppgifter, föredragna webbplatser, konverteringsformat etc. Det omfattar inte nedladdningsbara och konverterade filnamn. VI SAMLAR INTE NÅGRA PERSONUPPGIFTER, inklusive dina e-postadresser, inloggningar, lösenord, IP-adresser, besökta webbplatser, din plats eller kontaktinformation. Läs vår Integritetspolicy.

Kraschrapporter innehåller systeminformation vid tillfället för kraschen, vilken typ av fel, filuppgifter som hänvisas till vid kraschen.

Ansvarsfriskrivning

I. Ansvarsbegränsning

Apowersoft Video Download Capture lagrar inte, erbjuder, hyser, delar eller tillhandahåller någon form av multimediainnehåll, eftersom de är öppna och redan tillgängliga för allmänheten. Vi tillhandahåller bara tjänster eller extraherar tillgängliga nedladdningslänkar för användaren (den person som använder tjänsten Video Download Capture). Användaren ska följa upphovsrättslagen och användarvillkoren för de webbplatser som filerna kommer att hämtas från. Om det inte är tillåtet att återanvända de nedladdade filerna kan användaren inte redigera och (eller) omfördela de nedladdade videona, ljuden eller bilderna. I sådana fall är de tjänster som tillhandahålls av Video Download Capture endast för personligt bruk. Om källfilerna är förbjudna att laddas ned, kan användaren inte använda tjänsten Video Download Capture för att utföra någon nedladdning. Användaren är ensamt ansvarig för eventuella missbruk av dessa tjänster, upphovsrättsbrott och illegal användning av de nedladdade filerna.

Slutanvändaren är juridiskt ansvarig för den goda användningen av detta programvaruverktyg, respekten för immateriella rättigheter och överensstämmelsen med "användarvillkoren" för de webbplatser som nås genom att använda Video Download Capture. Slutanvändaren godkänner och kompromissar sig för att använda den här applikationen endast för att få tillgång till innehåll som han har auktorisering för och använder en dator eller Internetanslutning från vilken han har full behörighet att visualisera, överföra, ladda ner eller få tillgång till sådant slags innehåll i enlighet med lokala lagar i sitt land.

II. Källa av innehållet

Video Download Capture lagrar inte, erbjuder, hyser, delar eller tillhandahåller någon form av innehåll, och allt multimediainnehåll tillgängligt med hjälp av Video Download Capture lagras och serveras av "EXTERNA VIDEO/SOCIALA WEBBPLATSER", som är öppna och tillgängliga för allmänheten, och deras ägare och operatörer är ENDAST juridiskt ansvariga för att innehållet "lagras, hanteras och/eller vidarebefordras" av sina webbservrar. Därför ska ägarna till sådana Webbplatser ha juridisk auktorisation och rättigheter att hantera och distribuera multimediainnehållet som DE ERBJUDER TILL ALLMÄNHETEN; Och även Video Download Capture har inte eller sköter något förhållande till sådana Webbplatser och kan därför inte kontrollera innehållet tillgängligt på dessa källor; slutanvändaren är ansvarig för att acceptera "användarvillkoren" för varje webbplats innan användningen av denna programvara används för att få tillgång till dess innehåll. Om du anser att dina upphovsrättsliga rättigheter åsidosatts på något sätt, MÅSTE du ta itu med alla dina klagomål till dessa EXTERNA VIDEO/SOCIALA WEBBPLATSER och/eller deras underhållare, ägare och operatörer.

Video Download Capture:

 • ÄR INTE RELATERADE OCH HAR INTE NÅGON FORM AV PARTNERSKAP, FÖRBINDELSER ELLER SAMARBETE MED NÅGON VIDEO/AUDIO/SOCIALA WEBBPLATSER.
 • ÄGER INTE, DRIVER ELLER KONTROLLERAR SERVRAR FÖR Videoströmning, Ljudströmning, Videohotell eller Ljudhotell.
 • SAMARBETAR INTE, PÅ NÅGOT SÄTT, MED ATT LADDA UPP MULTIMEDIAINNEHÅLL TILL TREDJEPARTSSERVRAR.
 • Användningen av denna tjänst innebär godkännande av denna ansvarsfriskrivning och EULA som överenskommits av slutanvändaren under installationen av denna tjänst och gäller mellan SLUTANVÄNDARE och TJÄNSTELEVERANTÖR.

Därför är missbruket av tjänsten Video Download Capture, missbruklig användning, med illvilja mot andra eller utnyttjandet av allt som inte övervägs i detta avtal resulterar i fördom eller skada mot ägaren, att vara tillräckligt skäl till omedelbar återkallelse av denna användarlicens och uppsägning av avtalet med reservationer för att vidta rättsliga åtgärder mot överträdaren.

III. Upphovsrättskrav

Video Download Capture tar väldigt allvarligt på immateriella rättigheter och är engagerad i att möta innehållsägarnas behov samtidigt som de hjälper dem att hantera publicering av innehållet online. Det bör noteras att Video Download Capture är en enkel sökmotor av videos som finns tillgängliga på en mängd olika tredjepartswebbplatser.

Alla videos som visas på tredjepartswebbplatser är ansvariga för dessa webbplatser och inte Video Download Capture. Vi vet inte om innehåll som visas på tredjepartswebbplatser är eller inte är godkänt av innehållsägaren eftersom det är en fråga mellan värdwebbplatsen och innehållsägaren. Video Download Capture är inte värd för något innehåll på sina servrar eller nätverk.

Video Download Capture är en pro-DMCA-webbplats och som sådan kan innehållsägare använda DMCA-protokollet för att begära borttagning av länkar till videor som de anser strider mot deras upphovsrätt.

Innehållsägare måste förstå att genom att ha en länk som är borttagen från Video Download Capture kommer de inte att ta bort den faktiska källvideoen från tredjepartswebbplatsen. Innehållsägare måste själva kontakta videohotellets sida för att begära borttagning.

Om du är upphovsrättsinnehavare eller har behörighet att agera på uppdrag av en upphovsrättsinnehavare eller ensamrätt enligt upphovsrätten och anser att ditt arbete har kopierats på ett sätt som utgör upphovsrättsintrång, var vänlig skicka din anmälan om överträdelse till Video Download Capture genom att tillhandahålla videos som är föremål för upphovsrätt nedan med följande information:

 1. En fysisk eller elektronisk signatur av en person som är behörig att agera på uppdrag av ägaren av en ensamrätt som påstås ha åsidosatts;
 2. Identifiering av upphovsrättsarbetet som hävdats ha åsidosatts eller om flera upphovsrättsskyddade verk på en enda sida omfattas av en enda anmälan, en representativ lista över sådana verk på Webbplatsen;
 3. Identifiering av det material som påstås ha åsidosatts eller att vara föremål för kränkande verksamhet och som ska avlägsnas eller tillgång till vilken ska inaktiveras och information som är rimligt tillräcklig för att tillåta Video Download Capture att lokalisera materialet; Detta måste vara i form av en direktadress till den sida där intrångsinnehållet är länkat. Denna detalj är nödvändig eftersom varje video kan ha flera länkar och för att skydda relationer med våra partners vill vi undvika att radera behöriga länkar av misstag.
 4. Information som är rimligen tillräcklig för att tillåta Video Download Capture att kontakta den klagande parten, inklusive ett namn, adress, telefonnummer och, om tillgängligt, en e-postadress där klagande parten kan kontaktas;
 5. Ett påstående om att den klagande parten har en trovärdig tro på att användningen av materialet på det sätt som åberopas inte är tillåtet av upphovsrättsinnehavaren, dess ombud eller lagen; och Ett påstående om att uppgifterna i anmälan är korrekta och att klaganden är behörig att agera på uppdrag av ägaren av en ensamrätt som påstås ha åsidosatts.

Innehållsägare måste också förstå att Video Download Capture är ett komplext system med automatiska indexerare, robotskript och användarinslag; Om det finns en video på webben kommer vi någon gång att hitta den och indexera den. Det är helt möjligt att vi kan indexera en tidigare borttagen video som är värd med en annan webbadress eller annan värdwebbplats. Om detta händer, var snäll och låt oss veta enligt DMCA-protokollet och vi kommer att ta itu med problemet. Vänligen skicka inte DMCA-förfrågningar om att hela kanaler, kategorier eller shower ska tas bort. Vi godkänner endast förfrågningar om att en faktisk länk ska tas bort.

Alla påståenden om upphovsrättsintrång på eller om denna webbplats ska skickas med hjälp av kontaktformuläret för Video Download Capture. Om någon har problem, vänligen kontakta oss.