Apowersoft Ltd.

Licensavtal för Slutanvändare (EULA)

LÄS DETTA PROGRAMVARULICENSAVTAL ("LICENS") NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DEN. GENOM ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN, SAMTYCKER DU TILL ATT FÖLJA VILLKOREN I DENNA LICENS. OM DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN ELEKTRONISKT, TYDLIGGÖR DITT SAMTYCKE ATT BINDAS AV VILLKOREN PÅ DENNA LICENS GENOM ATT TRYCKA PÅ "GODKÄNN/ACCEPTERA"-KNAPPEN. OM DU INTE GODKÄNNER VILLKOREN I DEN HÄR LICENSEN, ANVÄND INTE PROGRAMVARAN OCH (OM TILLÄMPLIGT) LÄMNA TILLBAKA APOWERSOFT-PROGRAMVARAN TILL DEN PLATS DÄR DU FICK DEN FÖR EN ÅTERBETALNING, ELLER OM PROGRAMVARAN HAR FÖRVÄRVATS ELEKOTRNISKT, TRYCK PÅ ”GODKÄNNER INTE/AVBÖJ”.

OBS: OM DU INTE HAR EN GILTIG LICENS FÖR PROGRAMVARAN, ÄR DU INTE AUKTORISERAD ATT INSTALLERA, KOPIERA ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA PROGRAMVARAN, FÖRUTOM SOM ÄR NÖDVÄNDIGT FÖR DIN TESTPERIOD.

1. Immateriella Rättigheter

Detta Apowersoft-mjukvaruprogram (inklusive "Programvaran") och de medföljande skriftliga materialen är upphovsrättsskyddade och är proprietära produkter från Apowersoft Ltd. (även känt som "Apowersoft"). Programvaran är också skyddad av Förenta Staternas Upphovsrättslagar och internationella Fördragsbestämmelser. Varumärken ska användas i enlighet med godkänt varumärkespraxis, inklusive identifiering av varumärkesinnehavarens namn. Varumärken kan endast användas för att identifiera utskrifter som produceras av Programvaran. Sådan användning av ett varumärke ger dig ingen äganderätt för det. Utöver de ovan angivna situationerna ger inte detta avtal några immateriella rättigheter i Programvaran.

2. Allmän Licensanvändning och Begränsningar

Med denna licens kan du installera och använda en kopia av Programvaran på en enskild dator i taget. Licensen tillåter inte att programvaran används på mer än en dator i taget och du får inte vara värd för programvaran på nätverket för att kunna användas på flera datorer samtidigt. Du kan dock göra en kopia av programvaran i maskinläsbar form för säkerhetskopiering, förutsatt att säkerhetskopieringen måste innehålla all upphovsrätt eller annan proprietär information som ursprungskopian.

Att dela programvaran till andra eller låta dem se innehållet i den här programvaran bryter också licensen. Du kan inte använda programvaran för kommersiellt syfte eller tillhandahålla den till flera användare om du inte har kommersiell/fleranvändarlicens.

3. Överföring

Du får inte hyra ut, leasa, låna ut, omfördela eller underlicensiera Programvaran. Du får dock göra en enda permanent överföring av alla dina licensrättigheter för Programvaran (i sin ursprungliga form som tillhandahålls av Apowersoft) till en annan part, under förutsättning att: a) överföringen måste innehålla programvaran samtidigt som den täcker alla komponenter, originalmedia och licensen; (b) du inte behåller några kopior av programvaran på datorn eller annan lagringsenhet/media; (c) den part som mottar programvaran har accepterat villkoren för denna licens, och (d) den här programvaran är EFV, du får inte hyra ut, leasa, låna, omfördela, underlicensera eller överföra någon Programvara som har ändrats eller ersatts enligt Avsnitt 2 ovan.

EFV (Ej För Vidareförsäljning) Kopior: Utan hinder av andra delar av denna licens får Programvaran som är märkt eller på annat sätt tillhandahålls till dig på en reklambasis endast användas för demonstration, testning och utvärdering och den kan inte vidareförsäljas eller överföras.< /p>4. Avslutning

Denna Licens gäller tills den avslutas. Dina rättigheter enligt denna Licens upphör automatiskt utan föregående meddelande från Apowersoft om du bryter mot något(ra) villkor i denna Licens. Vid avslutning av denna Licens, ska du upphöra med all användning av Programvaran och ta bort alla kopior, hela eller partiella, av Programvaran.

5. Ansvarsfriskrivning

DU GODKÄNNER ATT ANVÄNDNING AV PROGRAMMET ÄR PÅ EGEN RISK OCH ATT HELA RISKEN FÖR TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, PRESTANDA, NOGGRANNHET OCH ANSTRÄNGNING ÄR PÅ DIG. MED UNDANTAG FÖR DEN BEGRÄNSADE GARANTIN FÖR MEDIA SOM ANGIVITS OVAN OCH I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAG, TILLHANDAHÅLLS PROGRAMVARAN I "BEFINTLIGT SKICK", MED ALLA FEL OCH UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER OCH APOWERSOFT OCH APOWERSOFTS LICENS (TILLSAMMANS KALLAT "APOWERSOFT" FÖR SYFTE AV AVSNITT 6 OCH 7) FRISKRIVER SIG ALLA GARANTIER OCH VILLKOR FÖR PROGRAMVARAN, UTTRYCKLIGT, UNDERFÖRSTÅTT ELLER LAGSTIFTIGT, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL DE UNDERSTÄLLDA GARANTIERNA OCH/ELLER VILLKOR FÖR SÄLJBARHET, AV NÖDVÄNDIG KVALITET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, TILLFÖRLITLIGHET, AV UPPLEVELSE SAMT ICKE-INTRÅNG I TREDJEPARTS RÄTTIGHETER. APOWERSOFT GARANTERAR INTE MOT INTERFERENS MED DITT NÖJE AV PROGRAMVARAN, ATT FUNKTIONERNA SOM INNEHÅLLS I PROGRAMVARAN KOMMER ATT MÖTE DIN KRAV, ATT DRIFTEN AV PROGRAMVARAN SKER OAVBRUTET ELLER FELFRITT, ELLER ATT DEFEKTER I PROGRAMVARAN SKA KORRIGERAS. INGEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG INFORMATION ELLER RÅDGIVNING SOM GETTS AV APOWERSOFT ELLER EN APOWERSOFT GODKÄND REPRESENTANT SKA SKAPA EN GARANTI. SKULLE PROGRAMVARAN VARA DEFEKTIV, ANTAR DU ALLA KOSTNADER FÖR ALL NÖDVÄNDIG SERVICE, REPARATION ELLER KORREKTION. VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE UTESLUTANDET AV GARANTIER ELLER BEGRÄNSNINGAR AV TILLÄMPLIGA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER HOS EN KONSUMENT, SÅ OVAN UTESLUTANDE OCH BEGRÄNSNINGAR BEHÖVER INTE GÄLLA DIG.

6. Ansvarsbegränsning

I DEN MÅN SOM INTE ÄR FÖRBUDEN AV LAGEN, ÄR APOWERSOFT ANSVARIG FÖR PERSONLIGA SKADOR ELLER EVENTUELLA SKADOR, SÄRSKILDA, INDIREKTA ELLER FÖLJANDE SKADOR, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, SKADOR FÖR RESULTATSTÖD, DATABLAD, FÖRETAGSAVBROTT ELLER ANNAN KOMMERSIELL SKADA ELLER FÖRLUSTER, SOM UPPSTÅR AV ELLER RELATERADE TILL DIN ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN, OAVSETT ORSAK, OBEROENDE AV DET TEORETISKA ANSVARET (KONTRAKT ELLER ANNAT) OCH ÄVEN OM Apowersoft HAR INFORMATION OM sådana skador. VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE BEGRÄNSNING AV ANSVAR FÖR PERSONLIGA SKADOR ELLER AV FÖLJANDE SKADOR, SÅ DENNA BEGRÄNSNING BEHÖVER INTE GÄLLA DIG. Ovanstående begränsningar kommer att gälla även om ovannämnda rättsmedel misslyckas med sitt huvudsakliga syfte.

7. Övrigt:

A. Om du förvärvat programvaran i USA, regleras detta EULA (Slutanvändarlicensavtal) enligt lagarna i USA. Om denna produkt förvärvades utanför USA, kan lokala lagar gälla.

B. Apowersoft tillåter dig inte att använda programvaran för att göra något som bryter mot den lokala lagen. Om du använder Programvaran för olagliga verksamhet ska det resulterande resultatet vara på eget ansvar. Om du inte håller med om det här, installera eller använd inte Programvaran.

C. Om någon bestämmelse i detta Avtal är olaglig, ogiltig eller av någon anledning inte verkställbar, ska bestämmelsen i detta Avtal fortsätta i full kraft och verkan, och sådan avskiljning får inte påverka giltigheten och verkställandet av de återstående bestämmelserna. Detta Avtal är det fullständiga avtalet och ersätter eventuella förslag eller tidigare meddelanden mellan oss som rör ämnet i detta Avtal.

D. SPRÅK - Den ursprungliga engelska versionen av villkoren kan ha översatts till andra språk.

E. Om du har några frågor angående detta Avtal, kontakta Apowersoft via biz@apowersoft.com.